EET- Hệ mô phỏng kỹ thuật điện-điện tử: Trình bày các cấu trúc và nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch và các phần tử điện và điện tử bằng công nghệ mô phỏng 3D sống động như thật. Bằng sự tương tác với những hình ảnh động giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý và khái niệm phức tạp.