AMH - Hệ mô phỏng hệ thống và thiết bị thủy lực: Sử dụng các mô hình thực tế ảo, hình ảnh động giúp sinh viên hiểu rõ cấu tạo chi tiết và kết cầu thành phần cũng như tổng thể của hệ thống thủy lực. Có các bài tập và hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng hệ thống thủy lực để cung cấp cho sinh viên hiểu biết về cấu trúc và nguyên tắc làm việc cần thiết của hệ thống thủy lực.