zSpace Experiences bao gồm các mô phỏng dựa trên kinh nghiệm về các chủ đề Trái đất, Cuộc sống và Khoa học Vật lý cho phép học sinh thao tác nội dung trong khi học các khái niệm trừu tượng.