VIVED Chemistry bao gồm 115 hoạt động và mô phỏng để hỗ trợ giảng dạy khoa học hóa học và vật lý - từ thiết lập một  nguyên tử và quan sát phân tử đến một phòng thí nghiệm phản ứng.