Geogebra  cho phép học sinh tham gia tốt hơn vào các khái niệm toán học liên quan đến các chủ đề ba chiều. Học sinh có thể khám phá các chức năng, hình học, đại số, phép tính và toán 3D