Euclid's Shapes cung cấp các hoạt động với các thao tác toán học và cung cấp cho giáo viên hướng dẫn về học toán. Học sinh học với các khối Base-10, thẻ gạch vuông, thanh phân số và hơn thế nữa.