Curie’s Elements cho phép học sinh khám phá một bảng tuần hoàn với các mô hình Bohr và nguyên tử cho từng phần tử. Học sinh cũng có thể xây dựng các nguyên tố bằng cách thêm proton, neutron và electron.